منـــم کشــــاورز     گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان - اثرات اصلاح پنجه و منقار بر روي پارامترهاي رشد و ر

گل و گیاه زینتی نهال درخت و خواص گیاهان

تولید وفروش گیاهان آپارتمانی ونهال اصلاح شده پیوندی میوه ودرختان زینتی مثمر وغیر مثمر وگیاهان دارویی

اثرات اصلاح پنجه و منقار بر روي پارامترهاي رشد و رفتار مرغهاي تخمگذار:

از:دكتر محمد رضا عابديني
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي

در صنعت پرورش بوقلمون جهت نابودي بافتهاي زاينده پنجه از وسايل تجاري توليد كننده انرژي ماكروويو و براي كوتاه كردن منقار از ابزار توليد انرژي مادون قرمز استفاده مي كنند. اين روش موجب اصلاح موثر پنجه و منقار در اين پرندگان مي شود. اخيراً محققين دانشگاه ايالتي و انستيتو پلي تكنيك ويرجينيا در ايالت متحده آمريكا جهت بررسي اثر اين روش در مرغهاي تخمگذار، دو سويه از مرغهاي نژاد لگهورن را هركدام به تعداد 1200 قطعه انتخاب نمودند. نيمي از اين مرغها در هنگام خروج از تخم تحت عمل اصلاح پنجه قرار گرفتند و پنجه نيمي ديگر سالم باقي ماند. همچنين منقار يك سوم از اين پرندگان نيز در زمان خروج از تخم با استفاده از روش مادون قرمز كوتاه گرديد. منقار يك سوم ديگر در سن 7 روزگي به دقت اصلاح شد و يك سوم نيز بدون اصلاح باقي ماند. افزايش وزن بدن، مصرف خوراك، ضريب تبديل، درصد تلفات و تعيين ميزان ترس، معيارهاي مورد سنجش در اين پژوهش بودند. پرورش پرندگان بر اساس مقياس هاي تجاري موجود در خصوص تغذيه و شرايط نگهداري انجام گرديد.
 پرندگاني كه در زمان خروج از تخم تحت اصلاح پنجه قرار گرفتند به غير از سن 3 الي 6 هفتگي به ميزان معني داري وزن بدن كمتري داشتند و همچنين اين پرندگان از 8 الي 18 هفتگي خوراك كمتري مصرف كردند. آن گروه از پرندگاني كه در زمان خروج از تخم تحت نوك چيني قرار گرفتند،  از 3 الي 14 هفتگي به ميزان معني داري وزن بدن كمتري داشتند و تا سن 4 هفتگي خوراك كمتري مصرف نمودند. در تمامي گروه هاي آزمايشي ميزان تلفات كمتر از 1/2 درصد بود. تعيين ميزان ترس كه بر اساس امتياز دهي بين 1 الي 10 انجام پذيرفته بود از 6 الي 8 هفتگي به حداكثر خود يعني 8 الي 10 براي گروهي كه پنجه آنها اصلاح نشده بود رسيد و اين امتياز براي پرندگاني كه در يك روزگي پنجه آنها كوتاه شده بود بين 3 الي 4 بود و همچنين در سن 16 الي 18 هفتگي ميزان ترس براي گروه اول به 6 الي 8 و براي گروه دوم به 2 الي 3 كاهش يافت.
نتايج حاصل از پژوهش فوق دلالت بر اين دارد كه اصلاح منقار و كاهش رشد پنجه به هنگام خروج از تخم، موجب رشد پولت ها تا زمان بلوغ جنسي با مصرف غذاي كمتر و نيز بروز سطح پايين تري از ترس با استفاده از روش هاي استاندارد پرورش و نگهداري مي شود.

منبع

منبع: مجله کشاورزی منم کشاورز   ،  نویسنده مهندس ظروفی

برچسب‌ها: اثرات اصلاح پنجه و منقار بر روي پارامترهاي رشد و ر
منبع        منم کشاورز ، نویسنده مهندس ظروفی  | 

 

Instagram:   imfarmer

تولید و توزیع مرغوبترین نهال های اصلاح شده پیوندی
و زیباترین گیاهان آپارتمانی
تولید و عرضه نهال :

هلو  شلیل  الو  زردالو  سیب  گلابی  گیلاس  آلبالو  گوجه سبز  خرمالو و...
در رقمهای مختلف ایرانی و خارجی
ودرختان غیر مثمر

نهالستان مهندس ظروفی:  ۰۹۱۲۵۴۵۲۲۴۸

------------------------------------